Notícies

10/08/2015
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26 de juny, va delegar a favor de l’alcalde-president competències en matèria de contractació
03/07/2015
Un cop finalitzat el procés selectiu per a la provisió d’una plaça laboral temporal d’auxiliar informador/a de l’Oficina de Turisme
23/06/2015
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
10/06/2015
D’acord amb l'article 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que estableix que les corporacions m
08/06/2015
A finals de maig d’enguany, ha finalitzat el programa Treball i Formació 2014 que ha permès la contractació durant sis mesos d’una pe
06/08/2015
El Ministeri d'Hisenda, a través de la Gerència del Cadastre, està fent la regularització cadastral per ajustar les dades cadastrals i e
26/06/2015
Es fa pública la llista d'aspirants admesos i exclosos i la modificació de lloc de realització de les proves i entrevista en el procés
22/06/2015
Un any més, Dipsalut, l’organisme autònom de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Peralada diverses subvencions que
08/06/2015
Al Butlletí Oficial de la Província de 25 de maig es va publicar l'edicte d'informació pública del projecte presentat per Pere Vidal Sal