Notícies

18/04/2016
El Ple de la Corporació, celebrat en sessió ordinària de data 31 de març, va aprovar inicialment el projecte modificat de la reforma i a
29/03/2016
D’acord amb el que disposa l'article 36.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat p
23/03/2016
El senyor Lluís Peiró Laredo ha sol·licitat a l’Ajuntament de Peralada l’atorgament d’una llicència municipal d’obres de caràct
11/03/2016
Aquesta setmana, ha començat la feina de reposició de l'arbre de la Plaça Gran de Peralada. Es tracta d'una alzina que segons els serveis
01/03/2016
El Ple de la Corporació, celebrat en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2015, va aprovar les bases i la convocatoria que han de r
04/04/2016
Per Resolució de l’Alcaldia de data 30 de març de 2016, s’ha aprovat el calendari del procés de preinscripció i matriculació a la l
24/03/2016
Per Decret d’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de Peralada de data 2 de març 2016 s’ha aprovat la convocatòria del procés selec
18/03/2016
Anunci d’aprovació de les bases específiques reguladores del procés selectiu per a la contractració d’un/a oficial/a de manteniment.
08/03/2016
La Junta de Govern Local en sessió ordinària del 18 de febrer de 2016 va aprovar les Bases reguladores per a l’atorgament de llicènci
01/03/2016
Durant l’any 2015 Peralada ha celebrat el 750è aniversari del naixement de Ramon Muntener, il·lustre Peraladenc. Durant l’any han esta