Notícies

01/02/2021
El Ple de la corporació, en la sessió extraordinària de data 21 de desembre de 2020, va aprovar les bases que han de regir la concessió
28/01/2021
L'Oficina del Cens Electoral ha remès a aquest Ajuntament la llista definitiva dels candidats a jurat del municipi de Peralada, despr
21/01/2021
En data 21/12/2020 el Ple de l’Ajuntament de Peralada va aprovar per majoria absoluta obrir el tràmit d’informació pública de 15 dies
30/12/2020
Vols accedir al cos de Bombers Voluntaris? La Generalitat de Catalunya obre una nova convocatòria! El bomber voluntari és un a
01/02/2021
De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR000518, d’11 de desembre de 2020, per mitjà d’aquest anunci s’efectua conv
26/01/2021
El Ple de la Corporació de Peralada en sessió de data 21 de desembre de 2020 ha adoptat l’acord d’aprovar el codi ètic i de conducta
19/01/2021
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
30/12/2020
Amb motiu de la convocatòria d’Eleccions al Parlament de Catalunya el proper 14 de febrer de 2021, que es publica al D.O.G.C. núm. 8301