Notícies

06/05/2019
Sabies que existeix la tarifa 2.0DHA on el preu de l'electricitat és la meitat durant el matí i la nit? Consulteu al Punt d'informaci
25/04/2019
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
12/04/2019
Reparació del paviment de diferents vials de Peralada i VIlanova de la Muga amb aglomerat asfàltic i pavimentació del vial interior d'ord
27/03/2019
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
26/03/2019
El Ple de la Corporació, celebrat en sessió extraordinària de data 7 de març de 2019, va aprovar les bases que han de regir la concessi
30/04/2019
Des de l’Ajuntament de Peralada s’informa a la població que s’ha trobat l’insecte anomenat Bernat marbrejat (Halyomorpha halys), un
16/04/2019
En relació amb l’assumpte de referència, ens plau recordar-los que l'Ajuntament de Peralada, mitjançant acord plenari adoptat en la ses
03/04/2019
De conformitat amb la Resolució de l'Alcaldia de data 11 de febrer de 2019, s'han aprovat les bases que regiran el procés selectiu
26/03/2019
En data 26 de març s’ha publicat al BOP de Girona número 60 l’Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de conc
26/03/2019
En el següent Anunci s'esmenta l’errada detectada en el punt tercer de les bases per la convocatòria d’una borsa de treball de vigilan