Notícies

12/03/2019
Amb motiu dels treballs de manteniment i millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable de Vilanova de la Muga, l’empresa Aqualia
07/03/2019
Aprovació de preu públic per a la venda d’entrades i/o tiquets per assistir a sortides i activitats organitzades per l'Àrea de Joventut
21/02/2019
Per Decret d’Alcaldia-Presidència del dia 12 de febrer de 2019 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació
05/02/2019
El proper diemcres 6 de març s’instal·larà la Unitat Mòbil per efectuar les revisions ITV per vehicles agrícoles (tractors i remolc
02/02/2019
De conformitat amb l’acord de Ple de data 23 de gener de 2019, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del concurs per l
08/03/2019
L’Ajuntament de Peralada continua avançant amb millores urbanístiques del municipi. Per aquest motiu es convoca a tots els veïns a assi
04/03/2019
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
06/02/2019
Els veïns de Peralada poden contractar el servei de fibra òptica directament al Punt Tic de Peralada els propers 11, 12 i 13 de febrer.
04/02/2019
Des de la Direcció General d’Administració Local ens informen de diverses eines de missatgeria instantània de la Generalitat que func
01/02/2019
Atès que no s’ha presentat cap al·legació o reclamació contra els acords d’aprovació inicial de modificació d’una ordenança, ad