Notícies

16/10/2020
D'acord amb l'article 13.4 de la Llei orgànica 5/1995, de 22 de maig, modificada per la Llei orgànica 8/1995, de 16 de novembre, del Tribu
05/10/2020
Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177
02/10/2020
D'acord amb el Plec de clàusules que regeixen el concurs, la Mesa de Contractació es reunirà al despatx de l’Alcaldia de l'Ajuntament e
24/09/2020
Vist que en data 22 de setembre de 2020, s’ha dut a terme a l’Ajuntament de Peralada el procés selectiu per a la contractació laboral
17/09/2020
Exposició al públic de la llista provisional dels candidats a jurat per als propers anys 2021-2022. Anunci. La consulta de les dades s'ha
15/10/2020
A partir del 8 d'octubre de 2020 la tramitació de l’habilitació dels Hotels, Apartaments Turístics, Turisme Rural i Càmpings s’u
02/10/2020
El bernat marró marbrejat (Halyomorpha halys) és un insecte invasor que actualment ja s'ha detectat a diferents poblacions de Catalunya. E
28/09/2020
NOTA INFORMATIVA Aquest any 2020, l’Ajuntament de Peralada ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona dins la convocaria de sub
23/09/2020
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
17/09/2020
Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertur