Notícies

21/02/2018
El Ple de la Corporació, celebrat en sessió extraordinària de data 8 de febrer de 2018, va aprovar les bases per a l’atorgament del I
14/02/2018
Aprovat inicialment en sessió extraordinària de Ple d’aquest ajuntament, de data 8 de febrer de 2018, la mo modificació de crèdits nú
06/02/2018
Mitjançant Decret d’Alcaldia-Presidéncia núm. 54/2018, de data 6 de febrer de 2018, s’ha fixat que el dia de constitució de la Mesa
05/02/2018
Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de da
31/01/2018
Es fa públic per a general coneixement que durant el termini d’informació pública de l’expedient “Aprovació del Pressupost General
14/02/2018
El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària del dia 8 de febrer de 2018, va acordar l’aprovació provisional de la mo
14/02/2018
Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 8
05/02/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
01/02/2018
El proper dijous dia 7 de març s'instal·larà la Unitat Mòbil per efectuar les revisions ITV per vehicles agrícoles (tractors i
25/01/2018
Per Decret de l’Alcaldia núm. 35/2018 de data d’avui s’ha resol decretar tres dies de dol oficial al municipi per la defunció de la