Notícies

28/07/2020
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
24/07/2020
De conformitat amb el que preveu l'article 17 delReial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el tex refós de la Llei r
20/07/2020
BAN DE L’ALCALDIA pel qual es recorda l’obligatorietat de portar mascareta, segons la Resolució SLT/1648/2020 de 8 de juliol, i que en
25/06/2020
En motiu de la ubicació del nou Institut Peralada, l'oficina de Correus es trasllada a l'Edifici del Centre de Dia. (Accés pel Camí de la
04/06/2020
Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177
25/07/2020
BAN DE L'ALCALDIA pel qual s'ordena la suspensió de l'obertura al públic de discoteques, sales de balls, sales de festes amb espectacles i
23/07/2020
BAN DE L’ALCALDIA pel qual se suspenen temporalment totes les activitats culturals i lúdiques incloses en el programa 'L’Estiu a la fre
13/07/2020
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
04/06/2020
En compliment d'allò que disposa l'article 17,2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Ll
03/06/2020
L'Ajuntament de Peralada oferirà atenció al públic amb cita prèvia, a partir del dilluns 8 de juny de 2020. Les hores seran individualit