Notícies

20/03/2018
El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària del dia 8 de març de 2018, va acordar l’aprovació provisional de la mod
20/03/2018
Per decret d'alcaldia núm. 128/2018, de data 15 de març de 2018, s'aprova la modificació del calendari fiscal per l'exercici econòmic 20
14/03/2018
De conformitat amb la Resolució d'Alcaldia de data 6 de març de 2018, per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria del procedimen
12/03/2018
Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’urbanització (exp. núm. 132/2017) En sessió extraordinària de data 24 d’octubr
05/03/2018
Subvencions per a millorar la seguretat de les plataformes elevadores dels habitatges de les persones amb mobilitat reduïda i vulnerabilita
19/03/2018
Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 8
15/03/2018
EDICTE sobre aprovació inicial d'un projecte (exp. X2018000022). En sessió de data 8 de març de 2018 la Junta de Govern Local ha
14/03/2018
Aprovat inicialment en sessió extraordinària de Ple d’aquest ajuntament, de data 8 de març de 2018, la modificació de crèdits núm.2
09/03/2018
Edicte d’aprovació inicial d’un projecte (exp. núm. X2018000022) En sessió de data 8 de març de 2018 la Junta de Govern Local ha ac
05/03/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai