General

05/03/2021
L'Ajuntament de Peralada aprova inicialment el Projecte per a la intervenció de conservació i restauració del claustre de Sant Domènec d
01/03/2021
Per acord del Ple de la corporació de data 4 de febrer de 2021, es va aprovar inicialment el Pla local de joventut 2020-2024. En compliment
24/02/2021
La Direcció General d’Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha atorgat una subvenció
13/02/2021
L’Ordenança municipal sobre tinença d’animals que ha resultat aprovada definitivament en no haver-se presentat cap reclamació, al·le
02/02/2021
El departament d'Agricultura de la Generalitat informa de la publicació del cens definitiu a les eleccions agràries. S'obre un termini de
01/03/2021
D’acord amb la resolució ARP/3320/2020, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la Inf
27/02/2021
En compliment del Decret de l’Alcaldia núm. 2021DECR000082, de 27 de febrer de 2021, en relació amb l’alienació de la parcel·la 56 d
18/02/2021
En relació amb l’assumpte de referència, ens plau comunicar-los que aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en la sessió e
11/02/2021
El passat mes de desembre va finalitzar la primera fase dels treballs de conservació i restauració del claustre romànic de Sant Domènec
01/02/2021
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local