General

22/06/2018
Es fa públic l'acord adoptat en sessió extraordinària de data 7 de juny de 2018 pel Ple de l’Ajuntament de Peralada en relació amb l'a
21/06/2018
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió extraordinària celebrada el dia 7 de juny de 2018, ha aprovat inicialment l’expedient de modi
20/06/2018
Exposició pública de l’aprovació de l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs per a
19/06/2018
En data d'avui s'ha publicat al BOP de Girona l'edicte d’aprovació de la modificació del sentit de circulació viària del carrer Rodami
15/06/2018
Es fa pública la resolució de l'aprovació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per al procés selectiu per
21/06/2018
BOP Núm. 120 – 21 de juny de 2018 - EDICTE.núm. 5557.
20/06/2018
La Diputació de Girona a través del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) i Renault, signarà un acord de col·laboraci
19/06/2018
Aquest dimarts 19 de juny a la tarda, l’Ajuntament de Peralada ha celebrat el primer ple extraordinari del Consell d'Infants. Els nens i n
15/06/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
14/06/2018
Un any més l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dispsalut) en col·laboració amb els ajuntaments,