Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Peralada

El Ple de la Corporació de Peralada en sessió de data 25 d’abril de 2016 va adoptar l’acord d’aprovar el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Peralada, 2016-2019.

En data 21 de desembre de 2015 la Corporació va assumir el compromís d’establir i desenvolupar polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com en l’impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició d’aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Atès que no s’ha presentat cap al·legació o reclamació contra l’acord d’aprovació inicial, aquest es considera aprovat de manera definitiva.

Anunci d’exposició pública de l’aprovació del Pla intern d’igualtat 2020-2023.
Núm. BOP 208 · Núm. edicte 7626 · Data 28-10-2020. Consultar