Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

 

Junta de Govern Local · Peralada

Sr. Pere Torrent Martín, Alcalde.

Sra. Rosa Cortada Sánchez, primera Tinent d’Alcalde.

Sra. Lourdes Carreras Selva, segona Tinent d’Alcalde.

Sr. Joan Cros Ferraró, tercer Tinent d’Alcalde.

 

Edicte sobre designació dels membres de la Junta de Govern Local i delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.  “DECRET D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA núm. 283/2015″