Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Junta de Govern Local · Peralada

 

 

Edicte sobre designació dels membres de la Junta de Govern Local i delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.  “xxxxxxxxxxxxx”