Notícies
Xarxa
24/09/2021
Aquest dilluns 20 de setembre ha començat a treballar com administrativa de l’Ajuntament de Peralada, la jove que ha estat contractada en
20/09/2021
Festes Locals 2022 En relació amb l’assumpte de referència, ens plau comunicar-los que aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari ado
14/09/2021
La junta de govern local, en sessió ordinària de data 1 de juliol de 2021 va acordar aprovar el projecte de construcció d’una p
06/09/2021
La Diputació de Girona, dins la seva línia de subvencions adreçada a ajuntaments, entitats i particulars de les comarques gironines per a
25/08/2021
Atès que no s'ha presentat cap al·legació o reclamació contra l'acord d'aprovació de modificació d'unes ordenances fiscals per a l'exe
21/09/2021
L'Ajuntament de Peralada ha rebut un ajut per import de 53.905,41 euros per la renovació de part de la xarxa d'abastament d'aigua del mun
20/09/2021
Per Decret de l’Alcaldia 468/2021 de data 14/09/2021 s’ha resol contractar en pràctiques, a partir del dia 20/09/2021 i fins el 19/03/2
08/09/2021
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
30/08/2021
Atès que el període d’informació pública coincideix total o parcialment amb el mes d’agost, s’amplia aquest període pel termi
11/08/2021
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha concedit a l'Ajuntament de Peralada una subvenció per a la contractació d’una pers