Notícies
Xarxa
+
13/07/2020
Ja es pot consultar la programació de A la Fresca, per aquest estiu 2020, amb una dotzena d’activitats, a Peralada i Vilanova de la Muga,
25/06/2020
En motiu de la ubicació del nou Institut Peralada, l'oficina de Correus es trasllada a l'Edifici del Centre de Dia. (Accés pel Camí de la
04/06/2020
En compliment d'allò que disposa l'article 17,2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Ll
22/05/2020
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
13/07/2020
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
04/06/2020
Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177
03/06/2020
L'Ajuntament de Peralada oferirà atenció al públic amb cita prèvia, a partir del dilluns 8 de juny de 2020. Les hores seran individualit
29/05/2020
En data 14 de maig de 2020 per Decret d'Alcaldia 2020DECR000209 es va aprovar la devolució d'imports satisfets pels subjectes passius de la
22/05/2020
               Davant la situació d’alarma i de l’escassetat de mascaretes, va sorgir a iniciativa popular crear un grup de v