Notícies
Xarxa
+
20/03/2018
Per decret d'alcaldia núm. 128/2018, de data 15 de març de 2018, s'aprova la modificació del calendari fiscal per l'exercici econòmic 20
19/03/2018
Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 8
14/03/2018
Aprovat inicialment en sessió extraordinària de Ple d’aquest ajuntament, de data 8 de març de 2018, la modificació de crèdits núm.2
12/03/2018
Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’urbanització (exp. núm. 132/2017) En sessió extraordinària de data 24 d’octubr
05/03/2018
D'acord amb l'apartat 2 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiq
20/03/2018
El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària del dia 8 de març de 2018, va acordar l’aprovació provisional de la mod
15/03/2018
EDICTE sobre aprovació inicial d'un projecte (exp. X2018000022). En sessió de data 8 de març de 2018 la Junta de Govern Local ha
14/03/2018
De conformitat amb la Resolució d'Alcaldia de data 6 de març de 2018, per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria del procedimen
09/03/2018
Edicte d’aprovació inicial d’un projecte (exp. núm. X2018000022) En sessió de data 8 de març de 2018 la Junta de Govern Local ha ac
05/03/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai