Notícies
Xarxa
+
18/01/2018
Mitjançant Decret d’Alcaldia-Presidéncia núm. 17/2018, de data 17 de gener de 2018, s’ha fixat que el dia de constitució de la Mesa
28/12/2017
A l’efecte de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del en
28/12/2017
Aprovat inicialment en sessió extraordinària de Ple d’aquest ajuntament, de data 20 de desembre de 2017, el Pressupost General, Bases d
21/12/2017
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
20/12/2017
L’Ajuntament de Peralada ha rebut un ajut de 34.237,00 euros de Presidència de la Diputació de Girona per finançar una bona part dels t
15/01/2018
Per al coneixement general es fa saber que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de dia 20 de desembre de 2017 va acordar desi
28/12/2017
El Ple de l’ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 24 d’octubre de 2017, va aprovar inicialment l’expedient de modif
28/12/2017
Per tal de donar compliment al que disposen l’article 7.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg. 2/2004, de
20/12/2017
Aquest any 2017, l’Ajuntament de Peralada ha rebut diversos ajuts concedits per Dipsalut, l’organisme autònom de la Diputació de Giron
19/12/2017
Detallem els horaris especials d'obertura de la Deixalleria Municipal i de la Recollida de Rebuig amb motiu de les festes nadalenques. DE