Notícies
Xarxa
+
19/07/2018
Exp. núm. X2018000145 La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 18 de juliol de 2018, ha aprovat definitivament el Projecte de
08/07/2018
s efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177.2
05/07/2018
De conformitat amb l’acord de Ple de data 28 de juny de 2018, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procediment ober
29/06/2018
Fins el 10 d'agost de 2018 està en informació pública el Projecte d'obres de l’adequació de l’aparcament del Bullidor de Peralada i
29/06/2018
L’Ajuntament de Peralada ha estat beneficiari de la línia de subvencions del Departament de Governació, Administracions Públiques i Hab
12/07/2018
Publicació de la creació de la borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de netejardor/a. Decret núm. 2018DEC
08/07/2018
La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Peralada amb data 28 de juny de 2018, ha acordat informar favorablement el Compte Gene
04/07/2018
Mitjançant el Decret de l’Alcaldia-Presidència núm. 210/2018, de 4 de maig de 2018, s'han aprovat les bases reguladores i la convocatò
29/06/2018
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha fet pública la resolució de l’acord pel qual el Departament de Cultura de la Generalit
29/06/2018
Aquest any 2018, l’Ajuntament de Peralada ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona de diferents subvencions per portar a terme