Notícies
Xarxa
+
25/09/2017
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
07/09/2017
D’acord amb el que disposa l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es fa
23/08/2017
Es fa públic que d’acord amb l’establert a l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim loc
07/08/2017
Agropecuària Can Sués, SCP, representat per David Sués Riera, ha presentat sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció
02/08/2017
A l’efecte de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del en
22/09/2017
Del 16 al 22 de setembre s'està celebrant a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que promou hàbits de mobilitat més s
31/08/2017
Endesa Distribució informa que, degut a la realització de treballs de manteniment a la xarxa de distribució, el dimarts dia 5 de setembr
23/08/2017
Agropecuària Can Sués, SCP, representat per David Sués Riera, ha presentat sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció
04/08/2017
Aquest any 2017, l’Ajuntament de Peralada ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona de diferents subvencions per portar a terme
31/07/2017
El passat divendres 28 de juliol de 2017 es van portar a terme les proves de selecció per crear la Borsa de treball per a la cobertura de p