Notícies
Xarxa
+
13/04/2021
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2021DECR000160, s’ha aprovat el següent calendari del procés de preinscripció i matriculació a la
07/04/2021
El 15 de setembre de 2021 s’implantarà el nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Es tr
01/04/2021
Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177
29/03/2021
La Diputació de Girona, dins la seva línia de subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-se d’equipaments
09/04/2021
Atès que no s'ha presentat cap al·legació o reclamació contra l'acord d'aprovació de modificació d'una ordenança fiscal per a l'exerc
01/04/2021
De conformitat amb el Decret d'Alcaldia núm. 2021DECR000138 de 30 de març de 2021, s'efectua convocatòria del procediment obert, atenent
31/03/2021
El Ple de l'Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària del dia 25 de març de 2021, va acordar l'aprovació provisional de la modificaci
23/03/2021
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
14/03/2021
En compliment del Decret de l’Alcaldia núm. 2021DECR000107, de 13 de març de 2021, en relació amb l’alienació de la parcel·la 56 de