Notícies
Xarxa
+
30/04/2016
A tots els veïns i veïnes: REUNIÓ INFORMATIVA · MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PERALADA. Edificació dels espais inedificats al cent
28/04/2016
Es publica el Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 108/2016 pel qual s’aprova i es fa pública la llista provisional d’aspirants adme
20/04/2016
D’acord amb el que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
18/04/2016
El Ple de la Corporació, celebrat en sessió ordinària de data 31 de març, va aprovar inicialment el projecte modificat de la reforma i a
04/04/2016
Per Resolució de l’Alcaldia de data 30 de març de 2016, s’ha aprovat el calendari del procés de preinscripció i matriculació a la l
Des del 28/04/2016 fins al 30/06/2016
El Ple de la Corporació de Peralada en sessió de data 25 d’abril de 2016 ha adoptat l’acord d’aprovar el Pla Intern d’Igualtat de
25/04/2016
Aquest divendres 22 d’abril de 2016 ha sortit publicat al DOGC Núm.7105 l’anunci de la Convocatòria de la Borsa de Treball de Vigilant
18/04/2016
El Ple de l’Ajuntament de Peralada celebrat el 31 de març de 2016 va acordar aprovar inicialment l’ordenança fiscal reguladora de la t
18/04/2016
El Ple de la Corporació, celebrat en sessió ordinària de data 31 de març, va aprovar inicialment les bases reguladores que han de regir
29/03/2016
D’acord amb el que disposa l’article 36.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats local