Notícies
Xarxa
14/10/2021
Els veïns i les veïnes que han participat en la votació han escollit majoritàriament la proposta d’eliminació de barreres arquitectò
08/10/2021
ls efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177.
24/09/2021
Aquest dilluns 20 de setembre ha començat a treballar com administrativa de l’Ajuntament de Peralada, la jove que ha estat contractada en
20/09/2021
Festes Locals 2022 En relació amb l’assumpte de referència, ens plau comunicar-los que aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari ado
14/09/2021
La junta de govern local, en sessió ordinària de data 1 de juliol de 2021 va acordar aprovar el projecte de construcció d’una p
13/10/2021
L’Ajuntament de Peralada llança un programa d’activitats amb una quarentena de propostes. Es tracta d’una programació extensa, div
27/09/2021
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
21/09/2021
L'Ajuntament de Peralada ha rebut un ajut per import de 53.905,41 euros per la renovació de part de la xarxa d'abastament d'aigua del mun
20/09/2021
Per Decret de l’Alcaldia 468/2021 de data 14/09/2021 s’ha resol contractar en pràctiques, a partir del dia 20/09/2021 i fins el 19/03/2
08/09/2021
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local