Notícies
Xarxa
+
07/08/2017
Agropecuària Can Sués, SCP, representat per David Sués Riera, ha presentat sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció
02/08/2017
A l’efecte de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del en
27/07/2017
En sessió de data 12 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local ha acordat aprovar inicialment el projecte d’urbanització per a la modif
19/07/2017
En relació amb l’assumpte de referència, ens plau comunicar-los que aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en la sessió o
12/07/2017
Avui, en data 12 de juliol de 2017, es resol per Decret d’Alcaldia- Presidència núm. 256/2017 aprovar la llista provisional d'aspirants
04/08/2017
Aquest any 2017, l’Ajuntament de Peralada ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona de diferents subvencions per portar a terme
31/07/2017
El passat divendres 28 de juliol de 2017 es van portar a terme les proves de selecció per crear la Borsa de treball per a la cobertura de p
26/07/2017
Per Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 184/2017, de 30 de maig de 2017, s’aprovaren les bases reguladores i la convocatòria del proc
18/07/2017
En sessió de data 12 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local ha acordat aprovar inicialment el projecte d’urbanització per a la modif
05/07/2017
No havent-se presentat cap al·legació ni reclamació contra l’acord d’aprovació inicial adoptat pel Ple de l’ajuntament en sessió