+
23/11/2015
Peralada s’ha adherit a Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016. L’objectiu de l’adhesió de l’Ajuntament de Per
19/11/2015
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es
12/11/2015
Per Decret d’Alcaldia-Presidència del dia 4 de novembre de 2015 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació
12/11/2015
L’AJUNTAMENT DE PERALADA PARTICIPA EN EL PROJECTE TREBALL I FORMACIÓ DEL SOC A TRAVÉS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ   En
26/10/2015
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
20/11/2015
Al BOP de Girona núm. 224 de 20 de novembre de 2015 ha sortit publicat l’anunci de l’aprovació inicial del plànol de delim
18/11/2015
El dimecres ha sortit publicat al DOGC l’anunci de la Convocatòria de la borsa de treball de vigilant municipal que va ser aprovada
12/11/2015
El Ple de l’Ajuntament de Peralada celebrat 29 d’octubre de 2105 va acordar ratificar el Decret 239/2015 de 30 de setembre de 2015 que aprova inicialment el Plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions del municipi de Peralada. Mitjançant aquest anunci es sotmet l’expedient a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, durant el qual els interessats podran consultar i, si s’escau, presentar les al·legacions que estimin oportunes. L’expedient es podrà consultar a les dependències de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.   planol delimitació aprv. inicial Anunci BOP aprovació inicial Plànol incendis
05/11/2015
La Societat Municipal de l’Ajuntament de Peralada, Serveis Recreatius, Culturals i Esportius S.A. inicia, a partir del dia 5 de novembre,
16/10/2015
Aquest any 2015, l’Ajuntament de Peralada ha rebut el suport econòmic de la Diputació de Girona de diferents subvencions per portar a te