Notícies
Xarxa
+
12/08/2016
BAN Informatiu referent a la concessió de Distintius d’estacionaments i circulació al casc antic. Descarregar
01/08/2016
El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment l’expedient de Modif
27/07/2016
El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment l’expedient de Modif
22/07/2016
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 30 de maig de 2016, va aprovar provisionalment l’Ordenança
06/07/2016
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de juny de 2016 va aprovar inicialment de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7 d
02/08/2016
Es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària de data 26 de ju
01/08/2016
El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment l’expedient de Modif
27/07/2016
El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment l’expedient de Modif
11/07/2016
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 217/2016, de 8 de juliol, s’ha aprovat la contractació en règim laboral i amb caràcter tempora
01/07/2016
Es fa públic que d’acord amb l’establert a l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim