Notícies
Xarxa
+
09/02/2020
Per Decret d’Alcaldia-Presidència del dia 29 de gener de 2020 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la contractac
04/02/2020
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 18 de desembre de 2019, ha aprovat la modificació de l’article 8 de les Base
23/01/2020
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha fet pública la resolució de l’acord pel qual el Departament de Cultura de la Gener
08/01/2020
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
28/12/2019
El Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 18 de desembre de 2019 ha aprovat inicialment el Pressupost General, les Bases d
04/02/2020
Es fa públic per a general coneixement que durant el termini d’informació pública de l’expedient "Aprovació del Pressupost General p
28/01/2020
De conformitat amb el que preveu l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el tex refós de la
21/01/2020
El proper dilluns dia 9 de març s'instal·larà la Unitat Mòbil per efectuar les revisions ITV per vehicles agrícoles (tractors i r
08/01/2020
Presentació del calendari de pagament dels impostos i taxes municipals per l’exercici econòmic 2020. Anunci del calendari fiscal
17/12/2019
Arriben les festes de Nadal i amb elles el Caga Tió, l'EnNadala't, concerts, l'arribada del Patge Martí i els Reis d'Orient, les represent