Notícies
Xarxa
+
24/09/2020
Vist que en data 22 de setembre de 2020, s’ha dut a terme a l’Ajuntament de Peralada el procés selectiu per a la contractació laboral
17/09/2020
Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertur
17/09/2020
L’Ajuntament de Peralada informa que el passat mes de juny va començar la captura de gats/es ferals amb la finalitat de sotmetre'ls a una
01/09/2020
BAN DE L’ALCALDIA pel qual se suspenen les activitats culturals i lúdiques revistes pels mesos de setembre i octubre de 2020, organitzade
12/08/2020
El Ple de la Corporació, en la sessió extraordinària de 30 de juliol de 2020, va aprovar les bases que han de regir la concessió d’aju
23/09/2020
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
17/09/2020
Exposició al públic de la llista provisional dels candidats a jurat per als propers anys 2021-2022. Anunci. La consulta de les dades s'ha
03/09/2020
D’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial (LOPJ) i els articles 4, 5, 6, i 7 del Reglam
31/08/2020
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a les proves de selecció per a la creació d'una borsa de tre
11/08/2020
En data 11 d'agost s’ha publicat al BOP de Girona la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del m