Notícies
Xarxa
+
21/06/2016
Ahir dilluns 20 de juny, va finalitzar el procés de selecció del concurs per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura
16/06/2016
Comissió de valoració atorgament de llicències d’ocupació temporal de la via pública en la Fira Medieval de Na Mercadera 2016 de
07/06/2016
Avui, en data 7 de juny de 2016, es resol per Decret d’Alcaldia- Presidència núm. 181/2016 aprovar definitivament la llista de persones
02/06/2016
En data 2 de juny de 2016 s’ha publicat al BOP de Girona número 105 l’Edicte d’aprovació definitiva de les bases reguladores per a l
01/06/2016
El dilluns 23 de maig de 2016 varen tenir lloc les proves del procés de selecció per a la contractació laboral temporal d’interinitat d
17/06/2016
El dijous 16 de juny de 2016 es van portar a terme les proves mitjançant concurs lliure per a la provisió d’un/a auxiliar de l’oficina
08/06/2016
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 30 de maig de 2016 va aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora d
02/06/2016
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 31 de març de 2016, va aprovar provisionalment l’Ordenança fis
02/06/2016
Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col·lectiva, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres interessat
01/06/2016
El dia 30 de maig de 2016 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds de participació en el Procés selectiu per a la provisi