Notícies
Xarxa
30/09/2022
Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col·lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003, general
30/09/2022
El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària de data 15 de setembre de 2022 va acordar aprovar inicialment la novena mod
26/09/2022
D’acord amb el que disposa l’art. 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serv
26/09/2022
Dimecres 28 de setembre de 2022 A les 20.00 hores A la sala d'actes del Centre Social (El Centre) Anunci de convocatòria del procediment
22/09/2022
En data 9 de setembre de 2022 el Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha confirmat la detecció del virus d’IAAP H5N1, posteriorm
30/09/2022
Atès que no s'ha presentat cap al·legació o reclamació contra l'acord d'aprovació de modificació d'unes ordenances fiscals per a l'exe
26/09/2022
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
26/09/2022
Dimarts 4 d'octubre de 2022 A les 20.00 hores A la sala d’actes del Centre Social (El Centre). Aprovació inicial. Consultar
22/09/2022
El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària celebrada el dia 9 de juliol de 2019, va acordar el següent règim de dedi
20/09/2022
De conformitat amb l’acord de la Junta General universal de la societat Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada, SA, en la s