Notícies
Xarxa
+
19/01/2021
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
30/12/2020
Vols accedir al cos de Bombers Voluntaris? La Generalitat de Catalunya obre una nova convocatòria! El bomber voluntari és un a
28/12/2020
L’Ajuntament de Peralada ha sol·licitat i justificat una subvenció de 9.000 euros a la Diputació de Girona, dins la convocatòria de su
28/12/2020
Malgrat l’actual situació provocada per la pandèmia, estem preparant els actes de Reis a Peralada i Vilanova de la Muga amb la mateixa i
28/12/2020
El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de data 21 de desembre de 2020 va acordar aprovar inicialment la 8a modificació
30/12/2020
Amb motiu de la convocatòria d’Eleccions al Parlament de Catalunya el proper 14 de febrer de 2021, que es publica al D.O.G.C. núm. 8301
28/12/2020
Atès que no s'ha presentat cap al·legació o reclamació contra l'acord d'aprovació de modificació d'unes ordenances fiscals per a l'exe
28/12/2020
L’Ajuntament de Peralada ha sol·licitat i justificat una subvenció de 1.500 euros a la Diputació de Girona, dins la convocatòria de su
28/12/2020
El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 21 de desembre de 2020 ha aprovat inicialment el Pressupost General, les Bases d'Exec