Notícies
Xarxa
+
12/12/2017
Per decret d’alcaldia núm. 424/2017, de data 21 de novembre de 2017, s’aprova el calendari fiscal per l’exercici econòmic 2018.
05/12/2017
Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177
29/11/2017
En data 27 de novembre ha començat el termini per presentar ofertes del contracte d’obres Millora de l’accés Sud al nucli urbà de Vil
21/11/2017
Es fa pública la resolució de l'aprovació de les persones admeses, del nomenament del tribunal i la data del procés selectiu d'informad
20/11/2017
Inici dels treballs per a la realització del Mapa de Sòls de Catalunya, per part de l’Institut cartogràfic i Geològic de Catalunya (IC
05/12/2017
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 24 d’octubre de 2017 va aprovar inicialment la modificació de les ordenances
30/11/2017
L'Ajuntament de Peralada i AQUALIA aconsellen prendre mesures davant la previsió de baixes temperatures pels propers dies. · L'Ajunta
29/11/2017
S’INICIA EL CONTRACTE DE TREBALL SUBVENCIONAT I DESTINAT A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES Aquest dijous 30 de novemb
20/11/2017
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
15/11/2017
Edicte d’aprovació de les bases del procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universi