Notícies
Xarxa
+
13/08/2018
Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 1
07/08/2018
RELI
Podeu consultar tota la informació accedint AQUÍ. Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions p
03/08/2018
En data 22 de juny de 2018, Casino Castillo de Perelada, SLU ha presentat en aquest Ajuntament la sol·licitud de llicència municipal per a
27/07/2018
es fa públic que d’acord amb l’establert a l’article 21.1 h) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim loc
24/07/2018
El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya ha renovat el maquinari informàtic als memb
10/08/2018
Per Decret d’Alcaldia-Presidència número 414/2018 de data 6 d’agost de 2018 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria de
07/08/2018
En data 22 de juny de 2018, Casino Castillo de Perelada, SLU ha presentat en aquest Ajuntament la sol·licitud de llicència municipal per a
30/07/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
24/07/2018
La Diputació de Girona a través del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) i Renault, ha signat un acord de col·laborac
19/07/2018
Exp. núm. X2018000145 La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 18 de juliol de 2018, ha aprovat definitivament el Projecte de