Notícies
Xarxa
+
21/11/2017
Es fa pública la resolució de l'aprovació de les persones admeses, del nomenament del tribunal i la data del procés selectiu d'informad
20/11/2017
Inici dels treballs per a la realització del Mapa de Sòls de Catalunya, per part de l’Institut cartogràfic i Geològic de Catalunya (IC
15/11/2017
El Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang de Girona acollirà una jornada de donació de sang el pròxim dimarts, dia 12
14/11/2017
Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de da
13/11/2017
L'Ajuntament de Peralada busca una persona jove titulada inscrita al Programa de Garantia Juvenil per fer tasques d'informador/a turístic/a
20/11/2017
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
15/11/2017
Edicte d’aprovació de les bases del procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universi
15/11/2017
Amb motiu dels treballs de millora i renovació a la xarxa d’abastament d’aigua potable, l’empresa Aqualia té previst realitzar aques
14/11/2017
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
10/11/2017
A l’efecte de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del en