Notícies
Xarxa
+
22/05/2018
Per Decret de l’alcaldia 249/2018 de data 21 de maig de 2018, s’ha autoritzat el canvi de sentit de la circulació viària al carrer Rod
17/05/2018
El proper 29 de maig de 2018 finalitzarà el contracte del treballador en pràctiques que es va incorporar durant sis mesos a l’Ajuntament
14/05/2018
Aprovat inicialment en sessió extraordinària de Ple d’aquest ajuntament, de data 3 de maig de 2018, la modificació de crèdits núm.3 d
30/04/2018
AQUALIA Servei Municipal d’Aigües de PERALADA, informa als seus Clients: AVÍS DE SUSPENSIÓ TEMPORALDEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POT
25/04/2018
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a les proves de selecció per a la contractació laboral tempo
18/05/2018
Es fa pública la resolució de l'aprovació de les persones admeses, del nomenament del tribunal i la data del procés selectiu d'un auxil
16/05/2018
A l’efecte de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del en
11/05/2018
Per Decret d’Alcaldia-Presidència número 210/2018 de data 4 de maig de 2018 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria
27/04/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
24/04/2018
La companyia elèctrica ENDESA ha donat avís de la interrupció del subministrament elèctric a diversos punts de Peralada el proper dijous