Notícies
Xarxa
+
23/05/2017
El Departament de Governació, Administracions púbiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha convocat subvencions per a obres d'
11/05/2017
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2017 va acordar ratificar el Decret de l’Alcaldia d’aprovació i
03/05/2017
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 1 de març de 2017, va aprovar provisionalment la modificació provis
27/04/2017
La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Peralada, per tal de promoure la recerca relacionada amb Peralada i/o Vilanova de la Muga
26/04/2017
De conformitat amb el Decret d’Alcaldia núm. 134/2017 de 19 d’abril de 2017, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria de
19/05/2017
D’acord amb el que disposa l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es fa
08/05/2017
El proper 14 de maig de 2017 finalitzarà el contracte del treballador en pràctiques que es va incorporar durant sis mesos a l’Ajuntament
03/05/2017
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2017 va acordar ratificar el Decret de l’Alcaldia d’aprovació i
26/04/2017
Per al coneixement general, es fa públic els acords adoptats per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de dat
25/04/2017
Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió de data 13 d’abril de 2017, s’ha acordat aprovar inicialment el projecte d'obres de