+
01/10/2015
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 21 de maig de 2015, va aprovar  el “Conveni d’encàrrec de gestió de pres
28/09/2015
A continuació es fa públic el llistat d’aspirants que han superat el primer exercici de la fase oposició del procés selectiu per
25/09/2015
Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertur
22/09/2015
“Peralada al Cor de l’Empordà, Pla de turisme sostenible i accessible” és el nom del projecte que està portant a terme a Peralada i
17/09/2015
Mitjançant aquest edicte, el projecte presentat per Ramadera Montpedrós, SL per a la instal·lació d’un nou centre transformador, l
30/09/2015
Adjunt consta el llistat d’aspirants de la borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’administratiu d’Ad
28/09/2015
A continuació es fa públic el llistat d’aspirants que han superat el segon exercici de la fase oposició del procés selectiu per a la
23/09/2015
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es
17/09/2015
La documentació de la sol·licitud d’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental promogut per Pere Vidal Salort per
17/09/2015
Fins al 9 d’octubre es poden presentar les candidatures per ser el nou hereu o la nova pubilla de Peralada. Els candidats han de te